فلسفه در کلاسِ درسِ یک مربی

دانش آموخته سمپاد(فرزانگان)
کارشناسی مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) خوانده
کارشناسی ارشد فلسفه-علم خوانده
و
مربی حلقه های کند و کاو فلسفی


ایمیل ارتباطی: F.Nazarian@hotmail.com